§ 1. Postanowienia Ogólne
1. Właścicielem sklepu internetowego Nihil Novi (dalej zwany: „Sklepem”) i sprzedawcą oferowanych w nim artykułów jest Janina Klonowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Nihil Novi Janina Klonowska z siedzibą w Złotoryi, kod 59-500, ul. Słowackiego 5b/10, NIP: 6941112220, REGON: 391991670, wpisana do CEIDG (dalej zwana: „Sprzedającym”).
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) zawiera postanowienia określające warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93) i ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
4. Informacje dotyczące artykułów dostępnych w Sklepie nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
5. „Kupujący” oznacza osobę nabywającą artykuły od Sprzedającego.
6. Kupujący składając zamówienie oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu, akceptuje jego postanowienia i wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sprzedającego i przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego w celach związanych z realizacją zamówienia.

§ 2. Asortyment Sklepu
1. W ofercie handlowej znajduje się w szczególności towar vintage różnych firm, używany, w stanie bardzo dobrym lub dobrym.
2. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedającego są używane, w większości w stanie bardzo dobrym, dobrym lub zgodnym z opisem pod danym produktem, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
3. Zamówienie składane przez Kupującego może dotyczyć jedynie artykułów wymienionych w aktualnej ofercie Sklepu, dostępnej na fanpage Facebook (Nihil Novi) lub na profilu Instagram (@nihil_novi).
4. Ceny artykułów dostępnych w Sklepie wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT, a także opłaty publicznoprawne. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen artykułów dostępnych w Sklepie oraz prawo wycofania niektórych produktów ze sprzedaży bez podania przyczyn.
5. Zdjęcia artykułów zamieszczonych na stronie Sklepu zrobione zostały z należytą starannością, tak aby jak najrzetelniej odzwierciedlić rzeczywisty wygląd produktów. W zależności od ustawień monitora, jakim posługuje się Klient, kolorystyka zdjęć towaru (w szczególności intensywność koloru oraz odcień) zamieszczonych na stronie Sklepu mogą różnić się (nieco) od rzeczywistej.

§ 3. Zamówienia
1. Zakupy w Sklepie internetowym przez fanpage Facebook Nihil Novi oraz profil Instagram (@nihil_novi) dokonywane są na podstawie złożenia zamówienia poprzez zamieszczenie komentarza lub wysłanie wiadomości bezpośredniej za pośrednictwem wyżej wymienionych aplikacji. O zakupie decyduje kolejność złożenia zamówienia.
2. Kupujący może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia lub wycofać złożone zamówienie jedynie do momentu wpłaty kwoty podanej w zamówieniu. Wycofane w ten sposób zamówienie nie podlega realizacji.
3. Dokonanie przez Sprzedającego potwierdzenia złożonego zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.
4. W przypadku braku wpłaty w terminie wspólnie ustalonym przez Kupującego i Sprzedającego, zamówienie zostanie anulowane.

§ 4. Dostawa Towaru
1. Dostawa zamówionych produktów realizowana jest na terenie Polski.
2. Dostawa zamówionych produktów może być zrealizowana poza terenem Polski tylko w wypadku indywidualnych ustaleń pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, i tylko w przypadku, gdy Sprzedający wyrazi zgodę na dostawę poza teren Polski.
3. Koszty oraz sposób wysyłki ustalane są indywidualnie.
4. Zamówione artykuły zostaną dostarczane do Kupującego za pośrednictwem Poczty Polskiej, InPost lub firmy kurierskiej. Dane na przesyłce zawierać będą informacje wskazane przez Kupującego, w tym imię i nazwisko Kupującego oraz adres do wysyłki.
5. Czas realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania bankowego potwierdzenia dokonania płatności za złożone zamówienie (włącznie). Czas realizacji zamówienia stanowi czas, w jakim obsługa Sklepu przygotuje zamówione towary i wyda przesyłkę InPost / firmie kurierskiej / Poczcie Polskiej celem dostarczenia do Kupującego.
6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie przesyłki, wynikające z podania błędnych danych adresowych Kupującego lub innych zawinionych przyczyn przez Kupującego. Każdy Kupujący otrzymuje informacje o fakcie wysłania paczki, jej numerze i planowanym terminie dostawy. W razie, gdy zamówienie nie zostało otrzymane przez Kupującego w ww. terminie, Kupujący ma obowiązek poinformować o tym fakcie Sprzedającego.
7. Koszty przesyłki ponoszone są przez Kupującego.
8. Przy płatności przelewem lub wpłatą gotówkową na rachunek bankowy Sklepu, koszt przesyłki uzależniony będzie od wagi przesyłki, która będzie ustalona zgodnie z cennikiem operatora dostarczającego przesyłkę.
9. W przypadku odbioru osobistego Kupujący nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem towaru. Termin i miejsce przekazania towaru ustalane są indywidualnie przez Kupującego i Sprzedającego.

§ 5. Płatności
1. Zapłata za zakupiony w Nihil Novi następuje:
a) przelewem lub wpłatą gotówkową na konto numer 91 1020 3017 0000 2902 0435 0112, Nihil Novi, ul. Słowackiego 5b/10, 59-500 Złotoryja.
b) gotówką (w przypadku odbioru osobistego).
2. W przypadku dokonania przez Kupującego płatności w sposób, o którym mowa w ust. 1 lit. a) warunkiem przystąpienia przez Sprzedającego do realizacji zamówienia jest otrzymanie bankowego potwierdzenia dokonania płatności w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od skierowania do Sklepu prawidłowego zamówienia towaru.

§ 6. Zwrot Towaru
1. Zgodnie z Art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. „Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35”.
2. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na koszt własny na adres: Nihil Novi, ul. Urocza 2/1 51-361 Wilczyce wraz z dołączonym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Przesyłki przesłane za pobraniem nie będą przyjmowane.

§ 7. Odstąpienie od umowy
1. Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Warunkiem realizacji prawa odstąpienia od umowy jest złożenie przez Klienta stosownego oświadczenia na piśmie i doręczenie go na adres pocztowy Sklepu (Nihil Novi, ul. Urocza 2/1, 51-361 Wilczyce), z jednoczesnym zwrotem na ten adres towaru, którego dotyczyła umowa w stanie niezmienionym, nieużywanego, nieuszkodzonego i kompletnego, w jego oryginalnym opakowaniu i ze wszystkimi metkami i dodatkami, które Kupujący otrzymał w wyniku realizacji zamówienia.
2. W przypadku zamówień na więcej niż jeden produkt i zwrocie części zamówienia należy zatrzymać kopię dowodu sprzedaży, a oryginał wraz z towarem odesłać na adres siedziby Sprzedającego.
3. Zwrot uiszczonej przez Kupującego kwoty nastąpi przelewem, w przeciągu 14 (czternastu) dni roboczych na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy. Kupujący zobowiązany jest odesłać towar do Sprzedającego na swój koszt.

§ 8. Polityka Prywatności
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), informujemy Kupujących o przetwarzaniu ich danych osobowych i zasadach na jakich to się odbywa.
1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Nihil Novi Janina Klonowska, ul. Słowackiego 5b/10, 59-500 Złotoryja, NIP: 6941112220, REGON: 391991670, wpisana do CEIDG.
2. Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail.
3. Dane przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji zamówienia za pośrednictwem fanpage Facebook Nihil Novi oraz profilu Instagram @nihil_novi, w tym do ewidencji sprzedaży, do kontaktowania się z Kupującymi w sprawach dotyczących zamówień oraz do realizacji zamówień złożonych przez Kupujących.
4. Podanie danych jest dobrowolne. W zakresie wskazanym w Regulaminie jest konieczne do złożenia i realizacji zamówienia.
5. Administrator przetwarza dane osobowe Kupujących z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa i zapewnia Kupującym prawo wglądu i poprawiania ich danych osobowych, a także zobowiązuje się zaniechać przetwarzania tych danych w razie wniesienia przez Kupujących stosownego żądania.
6. Przewidywanymi odbiorcami danych są dostawcy usług logistycznych oraz obsługa księgowa Administratora – w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności.
7. Zabezpieczenie Danych
7.1 Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
7.2 Do przetwarzania danych Kupujących wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.
8. Dane osobowe Kupujących przechowywane są przez Administratora bezterminowo, do momentu wyrażenia przez Kupujących chęci ich usunięcia.
9. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, Administrator zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie organ nadzorczy oraz osoby, których te dane dotyczą w ciągu 72 godzin od stwierdzenia tego naruszenia.
10. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Każdemu Kupującemu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami, które określa Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

§ 9. Zmiany Regulaminu
1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana postanowień Regulaminu nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
2. Do umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie nowego brzmienia Regulaminu należy stosować jego postanowienia w brzmieniu dotychczasowym.

§ 10. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.